Novinky

Zverejnené: 12.04.2021

Som novinka

Zverejnené: 13.03.2018

Prepracovaný modul pre newslatter

Zverejnené: 13.03.2018

Modul ponuky

Zverejnené: 13.03.2018

Čisté URL adresy
    samuel@greenfieldshop.sk +421 917 530 193

    0 ks 0.00 €

    0 | 0.00 €

    • Nákupný košík je prázdny.

    SlovenskýAngličtinaČeština

    FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
    (Vyplnený ho pošlite spolu s tovarom na adresu)
    (Ak odosielate balík prostredníctvom Slovenskej pošty s doručením na poštu, zadajte, prosím, telefónne číslo alebo nám
    odošlite podacie číslo na email samuel@greenfieldshop.sk Predídete tak situácii, že nebudeme informovaní o uložení
    balíka na pošte. Pre urýchlenie odporúčame balík s doručením na adresu.)
    Greenfield, s.r.o.
    Tatranská 4,
    05991 Veľký Slavkov
    VEC: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
    Týmto oznamujem/e, že odstupujem/ e od zmluvy na tento tovar: (uveďte názov tovaru, označenie, množstvo):
    ...............................................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................................
    žiadam vrátiť peniaze na číslo účtu (v tvare IBAN)
    ..............................................................................................................................
    Dátum objednania ............................. alebo dátum prijatia tovaru .............................
    Číslo objednávky** ............................................... alebo číslo faktúry** ...............................................
    Meno a priezvisko spotrebiteľa/ov ................................................................................................. tel. č.: ......................................
    Adresa spotrebiteľa/ov .....................................................................................................
    .....................................................................................................
    Podpis spotrebiteľa/ov .......................................... Dátum .......................... Tovar prevzal:
    .................................................
    *Nehodiace sa prečiarknite; **Dobrovoľný údaj pre urýchlenie procesu vrátenia peňazí
    POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
    1. Právo na odstúpenie od zmluvy
    Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
    Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu
    prevezmete tovar.
    Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným
    vyhlásením(napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Greenfield, s.r.o., V. Žingora 3883/66, 036
    01 Martin, email samuel@greenfieldshop.sk Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý
    sme Vám odovzdali alebo zaslali.
    Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako
    uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
    2.Dôsledky odstúpenia od zmluvy
    Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu
    vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako
    je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14
    dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým
    spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania
    akýchkoľvek ďalších poplatkov.
    Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení
    dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
    Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu Tatranská 4, 05991 Veľký Slavkov najneskôr do 14 dní odo dňa
    uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej
    lehoty.
    Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. A to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť
    prostredníctvom Slovenskej pošty. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním
    iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

    Greenfield Formulár na odstúpenie od zmluvy V2